ym

Jak wypłacane jest dofinansowanie w programie czyste powietrze?

Od chwili zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze beneficjent ma 2 lata na realizację wskazanych w umowie przedsięwzięć – nie później jednak niż do 30.06.2029r. Kiedy otrzyma pieniądze z dotacji?

Jak wygląda rozliczenie dofinansowania?

Program Czyste Powietrze zakłada, że wypłata dofinansowania może być zrealizowana albo na zakończenie realizacji całej inwestycji albo transzami po zakończeniu poszczególnych jej elementów.

Częściowe rozliczenie dofinansowania

W przypadku chęci uzyskania częściowego rozliczenia należy wystąpić do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozliczenie części inwestycji oraz wypłatę środków za wykonane już prace. W tym celu należy złożyć wniosek o płatność częściową (załącznik do umowy o dofinansowanie).

Wniosek o płatność częściową (załącznik do umowy o dofinansowanie).


Do wniosku należ dołączyć protokół odbioru częściowego. Załącznik ten powinien być podpisany przez beneficjenta i wykonawcę albo samego beneficjenta – jeśli prace wykonał osobiście. Protokół odbioru częściowego jest dokumentem, który potwierdza realizację części prac zgodny z Zestawieniem Rzeczowo-Finansowym przedsięwzięcia (załącznik umowy o dofinansowanie).

Jak wypłacane jest dofinansowanie w programie czyste powietrze? 1

W protokole odbioru częściowego beneficjent programu składa również oświadczenia, że:

* dany przedmiot odbioru częściowego spełnia wszystkie techniczne wymagania zawarte w programie Czyste Powietrze, został zainstalowany w budynku objętym przedsięwzięciem, będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i jest gotowy do użytkowania;

* posiada gwarancje jakości producentów danych urządzeń;

* posiada dokument potwierdzający złomowanie zdemontowanego źródła ciepła (jeśli dotyczy).

Do wniosku oprócz wspomnianego protokołu odbioru częściowego należy załączyć:

* dowody księgowe, które potwierdzają dokonanie zakupu materiałów czy usług (rachunki, faktury)

* listę umów zawartych z wykonawcami (jeśli dotyczy)

* potwierdzenie dokonania przelewu albo inny dokument potwierdzający uregulowanie dowodów księgowych (w przypadku wnioskowania o wypłatę na rachunek bankowy beneficjenta)

Następnie pracownik merytoryczny Funduszu dokonuje weryfikacji wniosku o płatność. Jeśli wniosek zostanie oceniony negatywnie, to Fundusz wzywa wnioskodawcę, aby dokonał korekty. Natomiast pozytywna weryfikacja wniosku uruchamia proces wypłaty dotacji.

Końcowe rozliczenie dofinansowania

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku płatności końcowej. Tutaj także beneficjent programu składa wniosek o płatność, który również podlega weryfikacji dokonywanej przez pracownika Funduszu. Jeśli ocena wniosku jest pozytywna, to następuje tzw. wizytacja końcowa, której celem jest potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięć określonych w umowie o dofinansowaniu z programu Czyste Powietrze. Po wizytacji sporządzany jest protokół końcowy. Jeśli wizytacja uzyska pozytywny wynik, to Fundusz przekazuje beneficjentowi ostatnią płatność.

Trwałość przedsięwzięcia

W okresie tzw. trwałości przedsięwzięcia Fundusz może przeprowadzić kontrole przedsięwzięcia. Może być ona dokonana przez pracownika Funduszu albo przez uprawnione podmioty zewnętrzne. Okres trwałości wynosi 36 miesięcy – liczone od daty ukończenia przedsięwzięcia.

Scroll to Top