Jak wypłacane jest dofinansowanie w programie czyste powietrze?

Od chwili złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze beneficjent ma 30 miesięcy na realizację wskazanych we wniosku przedsięwzięć – nie później jednak niż do 30.06.2029r. Kiedy otrzyma pieniądze z dotacji?

Jak wygląda rozliczenie dofinansowania?

Program Czyste Powietrze zakłada, że wypłata dofinansowania może być zrealizowana albo na zakończenie realizacji całej inwestycji albo transzami po zakończeniu poszczególnych jej elementów.

Jakie częściowe rozliczenie dofinansowania?

W przypadku chęci uzyskania częściowego rozliczenia należy wystąpić do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozliczenie części inwestycji oraz wypłatę środków za wykonane już prace. W tym celu należy złożyć wniosek o płatność częściową (załącznik do umowy o dofinansowanie).

Wniosek o płatność częściową (załącznik do umowy o dofinansowanie).


Do wniosku należ dołączyć protokół odbioru częściowego. Załącznik ten powinien być podpisany przez beneficjenta i wykonawcę albo samego beneficjenta – jeśli prace wykonał osobiście. Protokół odbioru częściowego jest dokumentem, który potwierdza realizację części prac zgodny z Zestawieniem Rzeczowo-Finansowym przedsięwzięcia (załącznik umowy o dofinansowanie).

Jak wypłacane jest dofinansowanie w programie czyste powietrze? 1

W protokole odbioru częściowego beneficjent programu składa również oświadczenia, że:

* dany przedmiot odbioru częściowego spełnia wszystkie techniczne wymagania zawarte w programie Czyste Powietrze, został zainstalowany w budynku objętym przedsięwzięciem, będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i jest gotowy do użytkowania;

* posiada gwarancje jakości producentów danych urządzeń;

* posiada dokument potwierdzający złomowanie zdemontowanego źródła ciepła (jeśli dotyczy).

Do wniosku oprócz wspomnianego protokołu odbioru częściowego należy załączyć:

* dowody księgowe, które potwierdzają dokonanie zakupu materiałów czy usług (rachunki, faktury)

* listę umów zawartych z wykonawcami (jeśli dotyczy)

* potwierdzenie dokonania przelewu albo inny dokument potwierdzający uregulowanie dowodów księgowych (w przypadku wnioskowania o wypłatę na rachunek bankowy beneficjenta)

Następnie pracownik merytoryczny Funduszu dokonuje weryfikacji wniosku o płatność. Jeśli wniosek zostanie oceniony negatywnie, to Fundusz wzywa wnioskodawcę, aby dokonał korekty. Natomiast pozytywna weryfikacja wniosku uruchamia proces wypłaty dotacji.

Jakie końcowe rozliczenie dofinansowania?

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku płatności końcowej. Tutaj także beneficjent programu składa wniosek o płatność, który również podlega weryfikacji dokonywanej przez pracownika Funduszu. Jeśli ocena wniosku jest pozytywna, to następuje tzw. wizytacja końcowa, której celem jest potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięć określonych w umowie o dofinansowaniu z programu Czyste Powietrze. Po wizytacji sporządzany jest protokół końcowy. Jeśli wizytacja uzyska pozytywny wynik, to Fundusz przekazuje beneficjentowi ostatnią płatność.

Jaka trwałość przedsięwzięcia?

W okresie tzw. trwałości przedsięwzięcia Fundusz może przeprowadzić kontrole przedsięwzięcia. Może być ona dokonana przez pracownika Funduszu albo przez uprawnione podmioty zewnętrzne. Okres trwałości wynosi 5 lat – liczone od daty zakończenia przedsięwzięcia, czyli daty wystawienia ostatniej faktury (lub innego dokumentu księgowego) potwierdzającego wykonanie prac.

Scroll to Top