Regulamin serwisu program-czyste-powietrze.pl

REGULAMIN

§ 1. Definicje

W niniejszym regulaminie znalazły zastosowanie pojęcia o następujących znaczeniach: 

Usługodawca – Ekosynergia Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000361877, NIP: 6222742981, Regon: 301498990.

Administrator – jest to podmiot, który zarządza serwisem. Administrator jest także właścicielem domeny program-czyste-powietrze.pl


Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług, a jej cel nie jest związany w sposób bezpośredni z jej działalnością zawodową bądź gospodarczą. 

Serwis – portal internetowy, który jest dostępny pod adresem program-czyste-powietrze.pl 

Użytkownik – to osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna (nieposiadająca osobowości prawnej, ale na podstawie ustawy ma przyznaną zdolność prawną), która korzysta z zasobów serwisu lub usług za pomocą Call Center. 

Call Center – telefoniczny serwis usługodawcy. 

Konsultant Call Center – osoba, która jest zatrudniona u usługodawcy, a jej zadaniem jest obsługa Call Center. 

Usługa – opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach programu priorytetowego “Czyste Powietrze”. Usługi są świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 

Opracowanie – czynności Usługodawcy związane ze sporządzeniem dokumentacji dla Konsumenta, zgodnej z obowiązującym stanem prawnym i wymogami szczególnymi wynikającymi z przepisów Unii Europejskiej.

Korekta wniosku – naniesienie korekty we wniosku, który został zaopiniowany przez WFOŚiGW.

Zmiana danych we wniosku – dotyczy dokumentacji przesłanej do wglądu Wnioskodawcy, niedostarczonej do zaopiniowania przez WFOŚiGW. 

Polityka prywatności – to integralna część regulaminu, określa m.in. zasady dot. gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych użytkowników. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

§ 2. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi. Przedmiotem regulacji regulaminu są warunki funkcjonowania portalu program-czyste-powietrze.pl. 

Regulamin zawiera prawa oraz obowiązki usługodawcy oraz użytkownika. Określa rodzaj, zakres usług oraz zasady ich świadczenia za pośrednictwem Serwisu oraz Call Center. 

Każdy użytkownik zanim rozpocznie korzystanie z usługi powinien przeczytać niniejszy regulamin. Korzystanie z usług oznacza akceptację zapisów zawartych w regulaminie i jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do ich przestrzegania, w wyniku czego pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług. Zasady oraz zakres są określone w Polityce Prywatności. 

Jeśli jakieś sprawy nie znajdują regulacji w niniejszym Regulaminie to zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne akty prawne. 

§ 3. Ogólne warunki 

Użytkownik, który jest zainteresowany skorzystaniem z usługi wypełnienia wniosku o dofinansowanie do programu Czyste Powietrze lub Czyste Powietrze Plus, aby korzystać z Usług musi zaakceptować Regulamin. Korzystanie z Serwisu oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie. 

Jeśli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik narusza zasady Regulaminu ma prawo odmówić mu świadczenia Usług. 

§ 4. Opis usług dla wniosku o uzyskanie dofinansowania

 1. Przedmiotem umowy, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem jest świadczenie Usług (§2). Umowa jest zawierana w momencie, gdy Użytkownik akceptuje Regulamin. Czas trwania umowy jest nieoznaczony, tj. umowa trwa do chwili rezygnacji przez Użytkownika z Usługi, odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę lub zakończenia Usługi. 
 2. Świadczone w ramach Serwisu usługi polegają na: 
  1. umożliwieniu skorzystania z porównywarki ofert na panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz zbiornik LPG,
  2. umożliwienie kontaktu w celu zaprezentowania oferty
 3. Użytkownik ma możliwość wypełnienia dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego, podając: źródło ciepła, na które chce wnioskować; określa rodzaj budynku; imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. 
 4. Użytkownik ma możliwość podania, czy jest zainteresowany otrzymaniem oferty na panele fotowoltaiczne. 
 5. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi musi zaznaczyć zgodę na akceptację regulaminu. 
 6. Na podstawie wprowadzonych informacji Konsultant Call Center kontaktuje się z Konsumentem w celu potwierdzenia zainteresowania skorzystaniem z Usługi i poprawności danych oraz przeprowadza wstępną rozmowę. Rozmowa ma na celu zweryfikowanie czy Konsument kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania z programu Czyste Powietrze lub Czyste Powietrze Plus. Zakwalifikowanie podczas rozmowy telefonicznej do otrzymania dofinansowania z programu Czyste Powietrze, nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
 7. Jeśli Konsument jest zainteresowany porównaniem ofert na panele fotowoltaiczne, pompę ciepła lub zbiornik LPG, Konsultant udziela Konsumentowi informacji w tym zakresie. 
 8. Korzystanie z porównywarki ofert jest bezpłatne. 
 9. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania Usługi w terminie 14 dni roboczych przekazania kompletnych i poprawnych informacji przez Konsumenta oraz uzupełnienia braków formalnych na prośbę Usługodawcy. 
 10. Wynagrodzenie Usługodawcy za wykonanie Usługi ustala się na kwotę 499,00 zł brutto.
 11. Wynagrodzenie Usługodawcy za wykonanie Usługi wypełnienia wniosku do programu Czyste Powietrze Plus ustala się na kwotę 599,00 zł brutto.
 12. Dodatkową Usługą jest założenie konta w Portalu Beneficjenta oraz jednorazowe złożenie wniosku w formie elektronicznej przez Usługobiorcę. Koszt dodatkowy Usługi ustala się na kwotę 40,00 zł brutto. 
 13. Jeżeli odrzucenie wniosku o dofinansowanie nastąpi z winy Usługodawcy, jest on zobowiązany uzupełnić/dokonać korekty (o ile jest ona możliwa) złożonych dokumentów i ponownie udostępnić wypełniony wniosek Konsumentowi, bez obowiązku zwrotu wynagrodzenia Konsumentowi. 
 14. W przypadku gdy Konsument zleci wykonanie korekty wniosku o dofinansowanie nie wynikającej z winy Usługodawcy, usługa jest płatna do 100% ceny. Korekty są rozpatrywane indywidualnie.
 15. Usługodawca zobowiązuje się nanieść wskazane przez Konsumenta korekty w terminie 3 dni roboczych po opłaceniu faktury VAT. 
 16. Jeżeli Konsument chce dokonać jednorazowej zmiany danych w otrzymanym, wypełnionym wniosku to jednorazowa zmiana jest bezpłatna. 
 17. Jeżeli Konsument chce dokonać drugiej i kolejnej zmiany w otrzymanym, wypełnionym wniosku to każda kolejna zmiana jest płatna 50% ceny Usługi. 
 18. Usługodawca zobowiązuje się nanieść wskazane przez Konsumenta zmiany w terminie 3 dni roboczych po opłaceniu faktury VAT. 
 19. Zmiana jest rozumiana jako poprawienie maksymalnie trzech pojedynczych elementów we wniosku, np. numer księgi wieczystej, adres e-mail wnioskodawcy lub zakres prac. W przypadku zmiany więcej niż trzech pojedynczych elementów we wniosku Usługa jest płatna 50% ceny Usługi. Dotyczy sytuacji, gdy poprawa danych lub płatna zmiana mają być naniesione na wniosku tego samego Wnioskodawcy. 
 20. W przypadku gdy Konsument chce zmiany Wnioskodawcy w otrzymanym, wypełnionym wniosku, usługa jest płatna 100% ceny. 
 21. Zmiana danych we wniosku możliwa jest na etapie otrzymania przez Konsumenta dokumentu do weryfikacji na wskazany adres e-mail.
 22. W przypadku, gdy Konsument otrzymał od Usługodawcy wypełniony wniosek o dofinansowanie i w międzyczasie nastąpiła zmiana wzoru wniosku przez WFOŚiGW, a Konsument nie wysłał wniosku przed zmianą wzoru, do właściwego WFOŚiGW to: 
 • wypełnienie wniosku na nowym wzorze, gdy od zakończenia usługi nie minęło 30 dni kalendarzowych – koszt 50% ceny Usługi
 • wypełnienie wniosku na nowym wzorze, gdy od zakończenia usługi minęło więcej niż 30 dni kalendarzowych – koszt 100% ceny Usługi.
 1. Usługodawca zobowiązuje się wypełnić wniosek na nowym, obowiązującym wzorze w terminie 14 dni roboczych od opłacenia faktury VAT przez Konsumenta.
 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, na rachunek bankowy Usługodawcy numer 82 1090 1160 0000 0001 2106 2186.
 3. Nieopłacenie faktury VAT w terminie skutkuje brakiem wykonania ze strony Usługodawcy wszelkich poprawek dotyczących składanego wniosku. 
 4. Jeśli Konsument po opłaceniu Usługi zdecyduje się z niej nie skorzystać, Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu wynagrodzenia Konsumentowi. 
 5. Wypełnienie formularza kontaktowego nie oznacza zawarcia umowy dotyczącej wypełnienia wniosku o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze. Użytkownik nie jest też zobowiązany do podpisania takiej umowy. 
 6. Usługa jest zakończona w momencie udostępnienia przez Usługodawcę wypełnionego wniosku Konsumentowi na podstawie informacji jakich udzielił Konsument. 
 7. Po opłaceniu faktury Konsument ma 60 dni kalendarzowych na uzupełnienie informacji oraz niezbędnej dokumentacji do przygotowania wniosku. Po upłynięciu wyznaczonego terminu Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę i przerwać usługę bez zwrotu kosztów. 

§ 5. Opis usług dla wniosku o płatność

 1. Przedmiotem umowy, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem jest świadczenie Usług (§2). Umowa jest zawierana w momencie, gdy Użytkownik akceptuje Regulamin. Czas trwania umowy jest nieoznaczony, tj. umowa trwa do chwili rezygnacji przez Użytkownika z Usługi, odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę lub zakończenia Usługi. 
 2. Świadczone w ramach Serwisu usługi polegają na: 
  1. umożliwieniu skorzystania z porównywarki ofert na panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz zbiornik LPG,
  2. umożliwienie kontaktu w celu zaprezentowania oferty
 3. Użytkownik ma możliwość wypełnienia dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego, podając: miejscowość, województwo, aktualne źródło ciepła.
 4. Użytkownik ma możliwość podania, czy jest zainteresowany otrzymaniem oferty na panele fotowoltaiczne. 
 5. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi musi zaznaczyć zgodę na akceptację regulaminu. 
 6. Na podstawie wprowadzonych informacji Konsultant Call Center kontaktuje się z Konsumentem w celu potwierdzenia zainteresowania skorzystaniem z Usługi i poprawności danych oraz przeprowadza wstępną rozmowę. Rozmowa ma na celu zweryfikowanie czy Konsument kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Zakwalifikowanie podczas rozmowy telefonicznej do otrzymania dofinansowania z programu Czyste Powietrze, nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
 7. Jeśli Konsument jest zainteresowany porównaniem ofert na panele fotowoltaiczne, pompę ciepła lub zbiornik LPG, Konsultant udziela Konsumentowi informacji w tym zakresie. 
 8. Korzystanie z porównywarki ofert jest bezpłatne. 
 9. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania Usługi w terminie 14 dni roboczych przekazania kompletnych i poprawnych informacji przez Konsumenta oraz uzupełnienia braków formalnych na prośbę Usługodawcy. 
 10. Wynagrodzenie Usługodawcy za wykonanie Usługi ustala się na kwotę 789,00 zł brutto. 
 11. Jeżeli odrzucenie wniosku o płatność nastąpi z winy Usługodawcy, jest on zobowiązany uzupełnić/dokonać korekty (o ile jest ona możliwa) złożonych dokumentów i ponownie udostępnić wypełniony wniosek Konsumentowi, bez obowiązku zwrotu wynagrodzenia Konsumentowi. 
 12. W przypadku gdy Konsument zleci wykonanie korekty wniosku o płatność nie wynikającej z winy Usługodawcy, usługa jest płatna 100% ceny.
 13. Jeżeli Konsument chce dokonać jednorazowego poprawienia danych w otrzymanym, wypełnionym wniosku o płatność to jednorazowa zmiana jest bezpłatna. 
 14. Jeżeli Konsument chce dokonać drugiej i kolejnej zmiany w otrzymanym, wypełnionym wniosku o płatność to każda kolejna zmiana jest płatna 50% ceny Usługi. 
 15. Usługodawca zobowiązuje się nanieść wskazane przez Konsumenta zmiany w terminie 3 dni roboczych po opłaceniu faktury VAT. 
 16. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, na rachunek bankowy Usługodawcy numer 82 1090 1160 0000 0001 2106 2186.
 17. Nieopłacenie faktury VAT w terminie skutkuje brakiem wykonania ze strony Usługodawcy wszelkich poprawek dotyczących składanego wniosku. 
 18. Jeśli Konsument po opłaceniu Usługi zdecyduje się z niej nie skorzystać, Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu wynagrodzenia Konsumentowi. 
 19. Wypełnienie formularza kontaktowego nie oznacza zawarcia umowy dotyczącej wypełnienia wniosku o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze. Użytkownik nie jest też zobowiązany do podpisania takiej umowy. 
 20. Usługa jest zakończona w momencie udostępnienia przez Usługodawcę wypełnionego wniosku Konsumentowi na podstawie informacji jakich udzielił Konsument. 
 21. Po opłaceniu faktury Konsument ma 60 dni kalendarzowych na uzupełnienie informacji oraz niezbędnej dokumentacji do przygotowania wniosku o płatność. Po upłynięciu wyznaczonego terminu Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę i przerwać usługę bez zwrotu kosztów. 

§ 6. Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

Zarówno Regulamin, jak i Polityka Prywatności to część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem. 

Rozpoczęcie korzystania z dostępnych w serwisie usług musi zostać poprzedzone akceptacją Regulaminu, w tym Polityki Prywatności. Jest to związane z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie ma tu obowiązku sporządzania odrębnej umowy.

§ 7. Komunikacja Usługodawcy z Użytkownikiem

Komunikacja pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą w temacie usługi ma miejsce w ramach znajdujących się w serwisie komunikatów, telefonicznie – w przypadku korzystania z usługi za pomocą Call Center, drogą mailową – w sytuacji zastosowania adresu e-mail użytkownika. 

Możliwy jest kontakt z usługodawcą poprzez dedykowane formularze kontaktowe lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii 732 081 711. W serwisie znajdują się także miejsca, które umożliwiają użytkownikowi pozostawienie prośby o kontakt. 

Usługodawca może odpowiadać w zależności od zaistniałych okoliczności, tzn. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie. 

§ 8. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

Za pośrednictwem serwisu usługi drogą elektroniczną są dostępne w każdy dzień tygodnia, przez całą dobę. W przypadku Call Center usługi są dostępne w dniach roboczych oraz w godzinach wyznaczonych przez usługodawcę. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. 

Funkcjonowanie serwisu oraz Call Center może być zakłócone w wyniku pojawienia się przerw, które są związane z kwestiami technicznymi np. konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych. 

Ze strony usługodawcy nie ma żadnej gwarancji, że serwis będzie działał prawidłowo – jeśli użytkownik nie spełnia wymogów technicznych odnośnie oprogramowania czy sprzętu. Wymagania znajdują w niniejszym regulaminie. 

Usługodawca ma możliwość zablokowania dostępu do serwisu – jeśli uzna, że sposób korzystania z niego jest nieprawidłowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe zawieszenie dostępu do serwisu – do momentu wyeliminowania zagrożeń lub nieprawidłowości. 

Nie ma żadnej zgody na działania powodujące destabilizację serwisu lub utrudniające jego funkcjonowanie. Usługodawca zastrzega, że podejmie odpowiednie działania – jeśli zajdą podejrzenia, że użytkownik dopuszcza się takich czynności. Próba destabilizacji serwisu jest czynem zabronionym. 

Użytkownik nie może do serwisu lub call center dostarczać treści: obraźliwych oraz o charakterze bezprawnym. Jest także zobowiązany do powstrzymania się od działań mających na celu naruszenie prywatności innych użytkowników, utrudnienie funkcjonowania serwisu lub wyrządzenie szkody administratorowi lub użytkownikom. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz obowiązujących norm etycznych, a także moralnych. 

Użytkownik rozpoczynając korzystanie z usług zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych – na zasadach określonych w Polityce Prywatności. 

§ 9. Prawa własności intelektualnej 

Usługodawca informuje, że w serwisie mogą znajdować się dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, czy inne dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. 

Ochroną prawno-autorską jest także układ oraz wybór treści, które są zaprezentowane w serwisie. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich, praw związanych z rejestracją wzorów przemysłowych, czy praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych i praw z patentów. Administrator posiada prawa autorskie do zasobów publikowanych w serwisie. 

Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od wykorzystywania treści, które są udostępnione w serwisie poza tzw. użytek własny. W przypadku przekroczenia ram dozwolonego użytku wymagana jest zgoda Administratora. 

§ 10. Zasady odpowiedzialności

Za podane przez Użytkownika nieprawdziwe i niepełne dane usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Usługodawca nie bierze także odpowiedzialności za wypełnienie w sposób nieprawidłowy formularza kontaktowego oraz formularza docelowego do wniosku o dofinansowanie lub wniosku o płatność do programu Czyste Powietrze. Usługodawca nie odpowiada również za podane w formularzach przez użytkownika danych osób trzecich – bez ich zgody i wiedzy. 

Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, niezgodnych z prawdą oraz takich, które mogą wprowadzić w błąd innych użytkowników. Niedozwolone są także te treści, które posiadają wirusy lub inne treści powodujące zakłócenia oraz uszkodzenia systemów komputerowych. Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tego rodzaj danych. Ponadto nie odpowiada za szkody, które w wyniku powyższego powstały. 

Usługodawca każdorazowo informuje użytkownika o tym, że planuje ograniczyć dostęp do danych z uwagi na otrzymanie informacji o danych o bezprawnym charakterze. Jeśli usługodawca poniesie szkodę w wyniku dostarczenia takich treści czy danych, to będzie mógł dochodzić roszczenia na zasadach ogólnych. 

§ 11. Techniczne warunki świadczenia usług 

Aby w sposób prawidłowy korzystać z usług serwisu użytkownik powinien dysponować odpowiednim sprzętem oraz oprogramowaniem. Minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer wersja 11, Firefox wersja 37.0, Chrome wersja 42.0, włączona usługa JavaScript oraz Cookies, posiadanie systemu teleinformatycznego, który daje możliwość prowadzenia telefonicznych rozmów – korzystanie z Call Center. 

Aby w sposób prawidłowy otworzyć udostępniony przez Usługodawcę wniosek, Konsument musi posiadać aktualną wersję aplikacji Adobe Reader.

Protokół SSL (Secure Socket Layer) chroni dane przesyłane przez formularze elektroniczne znajdujące się w serwisie. Do systemu teleinformatycznego Użytkownika wprowadzane są pliki Cookies. 

§ 12. Postępowanie reklamacyjne 

Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji związanej z korzystaniem z call center oraz serwisem. Reklamacje można składać telefonicznie na numer infolinii lub drogą elektroniczną – wypełniając znajdujący się w serwisie formularz kontaktowy w zakładce “Pomoc”.

W reklamacji należy zawrzeć takie elementy jak: dane osobowe i dane kontaktowe użytkownika, powód składania reklamacji. Odpowiedź na reklamację użytkownik powinien otrzymać w ciągu 30 dni. Jeśli rozpatrzenie reklamacji będzie trwać dłużej usługodawca zawiadamia użytkownika o przyczynach opóźnienia oraz prawdopodobnym terminie odpowiedzi. 

§ 13. Postanowienia końcowe

Dla niniejszego Regulaminu właściwym prawem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozpatrywane przez właściwość ogólną sądu. Komunikacja pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem odbywa się w języku polskim. 

§ 14. Wejście w życie Regulaminu 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dn. 08.09.2022 r. Usługodawca zastrzega, że może w treści regulaminu dokonywać zmian, o których użytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem. 

Wprowadzone zmiany w regulaminie nie będą naruszać praw Użytkownika, jakie nabył w ramach wcześniejszej wersji regulaminu.  

Scroll to Top