W WFOŚiGW można już składać wnioski o dopłaty i pożyczki z priorytetowego programu Czyste Powietrze. Jak prawidłowo wypełnić ten dokument? Na co zwrócić uwagę?

Portal Beneficjenta

Aby pobrać wniosek w wersji elektronicznej – interaktywny PDF – należy zarejestrować się na Portalu Beneficjenta. Serwis ten jest dostępny na stronie internetowej każdego z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Adresy poszczególnych WFOŚiGW znajdziecie tutaj .

Rejestracja jest prosta – wystarczy podać swoje podstawowe dane m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail przychodzi link aktywacyjny, a kliknięcie w niego uruchamia proces aktywacji konta w Portalu Beneficjenta. Po zalogowaniu się do serwisu w zakładce „Formularz wniosku” można pobrać wniosek Czyste Powietrze.

Czyste powietrze wniosek

Jak wypełnić wniosek Czyste Powietrze? (interaktywny PDF)
Wymagane dokumenty do wypełnienia wniosku czyste powietrze

Część A – Informacje Ogólne

Tutaj należy podać termin realizacji przedsięwzięcia, czyli datę jego rozpoczęcia oraz zakończenia. Warto wiedzieć, że rozpoczęcie inwestycji to po prostu data wystawienia pierwszej faktury w ramach tzw. kosztu kwalifikowanego (ważne: faktury po 01.01.2018r.). Natomiast za datę zakończenia uznaje się datę ukończenia wszystkich prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. Data ta będzie musiała być poświadczona w końcowym protokole. Należy pamiętać, że realizacja inwestycji może trwać maksymalnie 24 miesiące od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

W części A wnioskodawca podaje także swoje dane, czyli m.in.:

 • Nazwisko i imię
 • Pesel
 • Nr telefonu
 • Urząd Skarbowy
 • Adres zamieszkania
 • Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania)
 • Nr rachunku bankowego (jest niezbędny do realizacji umowy)

Część B – Informacje o przedsięwzięciu

W tej części wniosku należy zawrzeć szczegółowy opis inwestycji. W punkcie 1. powinny się znaleźć wszystkie ogólne informacje o budynku, którego dotyczy przedsięwzięcie, w tym m.in.

 • nr księgi wieczystej – w przypadku braku wnioskodawca przedkłada dokument potwierdzający prawo do własności budynku
 • nr ewidencyjny działki
 • powierzchnia budynku – powierzchnia całkowita oraz ile m2 jest wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej (maksymalnie może to być 30% powierzchni budynku, inaczej nieruchomość nie zostanie zakwalifikowana do programu)
 • data pozwolenia na budowę lub oddania budynku do użytkowania
 • rodzaju budynku: istniejący czy nowo budowany
 • rodzaj stosowanego paliwa na cele grzewcze – tylko w przypadku budynku już istniejącego. Do wyboru: węgiel, biomasa, ciepło sieciowe, energia elektryczna, gaz ziemny, gaz propan-butan, olej opałowy, geotermalna/aerotermalna

2 punkt części B wniosku o dofinansowanie obejmuje zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Tutaj należy albo przedstawić rodzaj i koszt dokumentacji nieobowiązkowej (np. audytu energetycznego) albo wykonać uproszczoną analizę energetyczną. W ramach analizy wnioskodawca określa, czy zainstalowane źródło ciepła spełnia warunki określone w programie czy też nie i będzie wymieniane na nowe. Jeśli, budynek jest nowo budowany i nie posiada jeszcze źródła ciepła to należy zakreślić oświadczenie mówiące, że nie spełnia wymagań programu.

W zależności od wybranego oświadczenia na wniosku interaktywnym aktywują się bądź nie pola 59-62. W przypadku ich aktywacji należy podać rodzaj źródła ciepła do wymiany oraz rodzaj planowanego zakupu źródła ciepła i jego koszt całkowity. Pole dot. kosztu kwalifikowanego uzupełnia się automatycznie. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku wymiany II źródła ciepła (pola 65-69). Na końcu tej strony wniosku znajduje się zsumowany koszt całkowity i kwalifikowany obliczony dla obu źródeł ciepła.

Na kolejnej stronie formularza wnioskodawca decyduje, czy dla źródła ciepła (lub źródeł) będzie wykonywane przyłącze. Jeśli tak, to w interaktywnym pliku PDF zostaje automatycznie określony rodzaj przyłącza dla wskazanych źródeł ciepła. Kolejne pola dot. zakupu i montażu albo modernizacji instalacji c.o i c.w.u. W przypadku zainteresowania dofinansowaniem na to działanie (tyko dla istniejącego budynku) należy podać rodzaj instalacji i jego koszt.

Na 5. stronie wniosku znajduje się tabela, którą uzupełnia wnioskodawca wyrażający chęć przeprowadzenia termomodernizacji przegród budowlanych. Do każdego wybranego przedmiotu modernizacji należy podać rodzaj, grubość, powierzchnie i koszt ocieplenia oraz wartość lambda i współczynnik U.

W przypadku wartości współczynnika U należy podać wartość na podstawie albo wykonanego audytu energetycznego albo pole te zostanie uzupełnione automatycznie zgodnie z podanym wcześniej we wniosku roku uzyskania pozwolenia na budowę bądź użytkowania budynku oraz wybranym rodzajem ocieplenia.

Kolejna część uproszczonej analizy energetycznej dot. zakupu i wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. W przypadku chęci przeprowadzenia tych działań należy dla wybranego przedmiotu modernizacji wpisać powierzchnię, koszt zakupu i wymiany oraz współczynnik U, ale tylko dla nowej stolarki (dla starej uzupełnia się automatycznie). Na tej stronie wniosku należy także wskazać czy w ramach programu będzie realizowany zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Tutaj wymagane jest podanie graniczną sprawność temperaturowa odzysku ciepła (min. 85%) oraz koszt całkowity tego przedsięwzięcia.

Ostatnia część analizy energetycznej dot. odnawialnych źródeł energii, a właściwie kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych. Na te przedsięwzięcia można otrzymać wsparcie tylko i wyłącznie w formie pożyczki. W przypadku kolektorów należy wybrać ich rodzaj, wpisać ich liczbę, miejsce montażu i koszt. W polach dot. mikroinstalacji wymagane jest podanie mocy w kWp, kosztu oraz określenie czy instalacja będzie podłączona do dystrybucyjnej sieci.

Część C – Miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym

Tutaj należy wpisać dane dot. dochodów, jakie uzyskują osoby tworzące gospodarstwo domowe, czyli oprócz wnioskodawcy mogą to być:

 • małżonek wnioskodawcy
 • rodzice i dziadkowie wnioskodawcy
 • dzieci i wnuki wnioskodawcy – do ukończenia 25. roku życia, albo po ukończeniu 25. roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy).
 • osoby, które są niespokrewnione, ale są w związku z wnioskodawcą i wspólnie z nim gospodarują.

We wniosku należy zawrzeć informacje o wszystkich osobach stanowiących gospodarstwo domowe:

 • imię i nazwisko
 • pesel
 • stopień pokrewieństwa
 • roczny dochód (netto w PLN)
 • rodzaj dochodu (do wyboru z listy)
 • rodzaj dokument, który potwierdza dochód (do wyboru z listy)
 • urząd gminy/urząd skarbowy

Jeśli dana osoba uzyskuje dochód z różnych źródeł to każdy z nich należy wpisać osobno – dodając jako kolejną osobę.

Po wpisaniu powyższych danych w tabeli kolejne pola wypełniają się automatycznie.


Część D – Finansowanie inwestycji

W tej części wniosku w sposób automatyczny zostaje wygenerowane podsumowanie kosztów inwestycji oraz formy dofinansowania. Pola 212-218 uzupełniają się w sposób automatyczny nad podstawie wprowadzonych wcześniej danych.
Tutaj należy pamiętać, że maksymalnie dotacja może wynieść 53 tys. zł (pozostała część kosztów może być uzupełniona pożyczką), a minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia ustalono na kwotę 7 tys. zł. W kolejnych polach należy wpisać kwotę dotacji/pożyczki, o którą się wnioskuje.

Punkt 2 tj. okres korzystania z pożyczki, jest do uzupełnienia w przypadku chęci ubiegania się o pożyczkę. Wówczas wymaga się określenia okresu karencji w jej spłacie (maksymalnie do daty ukończenia realizacji inwestycji) oraz okresu spłaty pożyczki (nie dłużej niż 180 miesięcy).

Część E – Oświadczenia

Na kolejnych stronach wniosku znajdują się oświadczenia, z których treścią powinien zapoznać się każdy wnioskodawca. Niektóre z nich wymagają zaznaczenia – jeśli dot. przedsięwzięcia zawartego we wniosku.Część F – Załączniki

W tym miejscu osoba wnioskująca zaznacza załączniki, które dołącza do wniosku. Obowiązkowo należy załączyć dokumenty potwierdzające uzyskane przez gospodarstwo domowe dochody.

Część G – Data i podpis

Na koniec wniosek należy czytelnie podpisać i opatrzyć datą złożenia dokumentów.