Program Czyste Powietrze warunki dofinansowania

Ruszył już nabór wniosków do programu „Czyste Powietrze”, którego budżet wynosi 103 mld zł i będzie wykorzystany na dofinansowanie nowych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Kto może skorzystać z programu? Na co można otrzymać środki? Ile wynosi maksymalna kwota dotacji?

W ramach programu będą m.in. wymieniane stare kotły na paliwo stałe oraz przeprowadzana termomodernizacja budynków.

Na te działania realizowane w latach 2018-2029 przeznaczono kwotę 103 mld zł, w tym 63,3 mld zł w formie dotacji, a 39,7 mld zł w formie pożyczek.

Jakie są warunki na otrzymanie dofinansowania?

Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W sytuacji, gdy obiekt mieszkalny ma kilku właścicieli, jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie w programie, będzie pisemne wyrażenie zgody na przystąpienie do programu od każdego z współwłaścicieli budynku.

Program czyste powietrze kto może liczyć na dofinansowanie

Na co można otrzymać środki?

Środki z programu mogą być przeznaczone na:
– wymianę, zakup oraz montaż źródeł ciepła (takich które spełniają wymagania programu);
– mikroinstalację fotowoltaiczną;
– wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych;
– montaż i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania;
– docieplenie domu;
– instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

Szczegółowe informacje na temat wszystkich kosztów kwalifikowanych, w zależności od poziomu dofinansowania, można znaleźć w Załączniku 2 i 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Ile można otrzymać?

Maksymalna kwota zwrotu poniesionych kosztów na działania zgodne z zasadami programu różni się, w zależności od poziomu dofinansowania. W podstawowym poziomie dofinansowania maksymalna kwota jaką można otrzymać 30 000 zł, natomiast w rozszerzonym poziomie 37 000 zł.

Ustalono także minimalną wartość inwestycji – na poziomie 7 tys. zł.

Ile można otrzymać?

Określono również tzw. maksymalną intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) oraz maksymalną kwotę dotacji dla dokumentacji, prac termomodernizacyjnych oraz zakupu i montażu urządzeń.

Podstawowy poziom dofinansowania

Nazwa kosztuMaksymalna intensywność dofinansowania
(procent faktycznie poniesionych kosztów)
Maksymalna kwota dotacji (zł)
Audyt energetyczny100%1 000
Dokumentacja projektowa30%600
Ekspertyzy30%150

Podwyższony poziom dofinansowania

Nazwa kosztuMaksymalna intensywność dofinansowania
(procent faktycznie poniesionych kosztów)
Maksymalna kwota dotacji (zł)
Audyt energetyczny100%1 000
Dokumentacja projektowa60%1 200
Ekspertyzy60%300
Dofinansowanie czyste powietrze

Podstawowy poziom dofinansowania

Nazwa kosztuMaksymalna intensywność dofinansowania
(procent faktycznie poniesionych kosztów)
Maksymalna kwota dotacji (zł)
Ocieplenie przegród budowlanych30%45 zł/m2
Stolarka okienna30%210 zł/m2
Stolarka drzwiowa30%600 zł/m2

Podwyższony poziom dofinansowania

Nazwa kosztuMaksymalna intensywność dofinansowania
(procent faktycznie poniesionych kosztów)
Maksymalna kwota dotacji (zł)
Ocieplenie przegród budowlanych60%90 zł/m2
Stolarka okienna60%420 zł/m2
Stolarka drzwiowa60%1200 zł/m2
Kwoty dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania

Nazwa kosztuMaksymalna intensywność dofinansowania
(procent faktycznie poniesionych kosztów)
Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem50%10 000
Pompa ciepła powietrze/woda30%9 000
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45%13 500
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze30%3 000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45%20 250
Kocioł gazowy kondensacyjny30%4 500
Kotłownia gazowa45%6 750
Kocioł olejowy kondensacyjny30%4 500
Kocioł na węgiel30%3 000
Kocioł zgazowujący drewno30%6 000
Kocioł na pellet drzewny30%6 000
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie45%9 000
Ogrzewanie elektryczne30%3 000
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej30%4 500
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła30%5 000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna50%5 000

Podwyższony poziom dofinansowania

Nazwa kosztuMaksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem75%15 000
Pompa ciepła powietrze/woda60%18 000
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej60%18 000
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze60%6 000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej60%27 000
Kocioł gazowy kondensacyjny60%9 000
Kotłownia gazowa75%11 250
Kocioł olejowy kondensacyjny60%9 000
Kocioł na węgiel60%6 000
Kocioł zgazowujący drewno60%12 000
Kocioł na pellet drzewny60%12 000
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie60%12 000
Ogrzewanie elektryczne60%6 000
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej60%9 000
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła60%10 000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna50%5 000

Jakie są kryteria dochodowe?

Podstawowy poziom dofinansowania mogą otrzymać osoby, których dochód w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczył 100 000 zł.

W przypadku podwyższonego poziomu, o dofinansowanie mogą się starać osoby, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 

  • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
  • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jeśli jesteś Wnioskodawcą w podwyższonym poziomie dofinansowania, konieczne będzie dołączenie do wniosku zaświadczenia potwierdzającego miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego, wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. 

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, Twój przychód za rok kalendarzowy, za który został ustalony przeciętny miesięczny dochód, nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę. 

Tutaj warto wspomnieć, że jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku albo w realizacji inwestycji dochód ulegnie zmianie, to nie wpływa to w żaden sposób na intensywność dofinansowania.

Kriteria dochodowe

Jak wygląda nabór wniosków do programu?

Nabór wniosków ma być prowadzony w tzw. trybie ciągłym. Dodatkowo po zmianach w Programie Czyste Powietrze wprowadzonych 15 maja 2020 r., właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma 30 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku. Wnioski są przyjmowane od 19.09.2018 roku do 31.12.2027 roku.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Forma elektroniczna

a) Należy zarejestrować konto w Portalu Beneficjenta – na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwego dla województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny. Wówczas jest możliwość pobrania wniosku w wersji elektronicznej.

Interaktywny PDF należy wypełnić i złożyć przez Konto Beneficjenta. Dodatkowo wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej wraz wymaganymi załącznikami do właściwego WFOŚiGW. 

b) Można również złożyć wniosek przez serwis gov.pl. W tym wypadku wniosek jest wypełniany na stronie w tym serwisie oraz należy go podpisać używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisem zaufanym. Wniosek wysyłany jest za pośrednictwem serwisu do odpowiedniego WFOŚiGW na skrzynkę podawczą ePUAP. Jeśli składasz wniosek przez gov.pl wszystkie wymagane załączniki, wraz z wymaganymi podpisami, również należy załączyć do wniosku w formie elektronicznej (w formie skanu).

Forma papierowa

W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, można złożyć wniosek wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Warto mieć na uwadze, że elektroniczny wniosek ma “samoliczące się” pola, co znacznie ułatwia całą procedurę.

Złożenie wniosku w formie papierowej do niewłaściwego terytorialnie WFOŚiGW lub NFOŚiGW skutkuje zwróceniem go do Wnioskodawcy bez rozpatrzenia. Natomiast wniosek w formie elektronicznej pozostanie bez rozpatrzenia i opisany stosowną informacją.

Jakie dokumenty są wymagane?

Na pierwszym etapie do wniosku o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze, są wymagane dokumenty:
– jeśli jesteś jedynym właścicielem budynku/lokalu mieszkalnego należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności budynku (w przypadku gdy nie została założona księga wieczysta);
– jeśli jesteś współwłaścicielem budynku/lokalu mieszkalnego, jednym z załączników do wniosku będzie pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli na przeprowadzenie przedsięwzięcia;
– w przypadku korzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu na każdego członka gospodarstwa domowego. Takie zaświadczenie wydaje odpowiednia jednostka terenowa. Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku;
– pozostając w związku małżeńskim, w ustawowej wspólnocie majątkowej, jednym z załączników do wniosku będzie pisemna zgoda współmałżonka, na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z dotacji.

Wszystkie dokumenty należy również przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia przedsięwzięcia.

Ile wynosi okres trwałości?

Okres trwałości to 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. Za datę zakończenia przedsięwzięcia, uznaje się datę wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie prac. Ważną informacją jest to, że faktury oraz rachunki księgowe lub inne dokumenty muszą być wystawione na Wnioskodawcę.

Dodatkowo w trakcie trwania okresu trwałości możliwa jest wizytacja delegacji Funduszu mająca na celu kontrolę przedsięwzięcia. Sprzedaż nieruchomości w tym okresie jest możliwa, ale w akcie notarialnym musi się znaleźć klauzula zobowiązująca nowego właściciela do zachowania całego okresu trwałości.

Co jeszcze warto wiedzieć o programie Czyste Powietrze?

Budynki istniejąceNa budynki oddane do użytku po 31.12.2013 nie można otrzymać dofinansowania w zakresie termomodernizacji.
Mikroinstalacja fotowoltaicznaMożna uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 000 zł, ale nie więcej niż 50% przy wymianie źródła ciepła np. na pompę ciepła.
Wymiana źródła ciepłaDofinansowanie tylko w przypadku likwidacji dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe
Realizacja przedsięwzięciaAudyt energetyczny nie jest obowiązkowy
W ciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku i nie później niż do końca czerwca 2029 roku
Od dnia 15.05.2020 r. można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r.
Na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze
Protokół końcowy musi potwierdzać datę ukończenia realizacji inwestycji.
Prowadzenie działalności gospodarczej w budynku mieszkalnymUdział w programie możliwy, jeśli na prowadzenie działalności nie jest przeznaczone więcej niż 30% powierzchni budynku

W najbliższym czasie poznamy termin uruchomienia dotacji w Programie Czyste Powietrze, z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Planowaną formą do wdrożenia jest również pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Wnioskodawców.

Scroll to Top