Ruszył już nabór wniosków do programu „Czyste Powietrze”, którego budżet wynosi 103 mld zł i będzie wykorzystany na dofinansowanie nowych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Kto może skorzystać z programu? Na co można otrzymać środki? Ile wynosi maksymalna kwota dotacji?

Jaki jest cel programu Czyste Powietrze?

Szacuje się, że w naszym kraju w skali roku z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem umiera aż 45 tys. osób. Program, do którego nabór wniosków ruszył 19 września br., ma na celu uniknięcie, a co najmniej zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń trafiających do atmosfery, za co odpowiadają domy jednorodzinne. W jego ramach będą m.in. wymieniane stare kotły na paliwo stałe oraz przeprowadzana termomodernizacja budynków. Na te działania realizowane w latach 2018-2029 przeznaczono kwotę 103 mld zł, w tym 63,3 mld zł w formie dotacji, a 39,7 mld zł w formie pożyczek.

Kto może się starać o dofinansowanie?

Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych oraz osoby, które posiadają zgodę na budowę domu jednorodzinnego. W sytuacji, gdy obiekt mieszkalny ma kilku właścicieli wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody na przystąpienie do programu od każdego z współwłaścicieli budynku.

Program czyste powietrze

Na co można otrzymać środki?

Środki z programu mogą być przeznaczone na:

  • wymianę, zakup oraz montaż źródeł ciepła (takich które spełniają wymagania programu);
  • instalację fotowoltaiczną i kolektory słoneczne;
  • wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych;
  • montaż i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania;
  • docieplenie domu;
  • instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Załączniku nr 1 do programu Priorytetowego Czyste Powietrze (Wymagania Techniczne).

Ile można otrzymać?

Maksymalna kwota zwrotu poniesionych kosztów na działania zgodne z zasadami programu wynosi 53 tys. zł. Jeśli poniesione koszty inwestycji będą większe, to można się starać dodatkowo o dofinansowanie w formie pożyczki.

Ustalono także minimalną wartość inwestycji – na poziomie 7 tys. zł.

Określono również tzw. maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane dla dokumentacji, prac termomodernizacyjnych oraz zakupu i montażu urządzeń.
Ile można otrzymać?

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia szt. do 1 000 zł
dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem szt. do 1 000 zł
dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła szt. do 1 000 zł
ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szt. do 500 zł

Dofinansowanie czyste powietrze

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany
docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące m2 powierzchni przegrody do 150 zł
wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych m2 powierzchni do 700 zł
wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowych m2 powierzchni do 2 000 zł

Kwoty dofinansowania w programie

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł
kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 20 000 zł
kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 10 000 zł
system ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł
kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej zestaw do 15 000 zł
pompy ciepła powietrzne zestaw do 30 000 zł
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45 000 zł
instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw do 15 000 zł
wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł
kolektory słoneczne zestaw do 8 000 zł
mikroinstalacja fotowoltaiczna* zestaw do 30 000 zł
przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa** zestaw do 5 000 zł
przyłącze cieplne*** zestaw do 10 000 zł
przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne*** zestaw do 8 000 zł

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

Jakie są kryteria dochodowe?

Na postawie miesięcznego średniego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym określana jest tzw. intensywność dofinansowania. Kwota ta powinna się znaleźć we wniosku. Tutaj warto wspomnieć, że jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku albo w realizacji inwestycji dochód ulegnie zmianie, to nie wpływa to w żaden sposób na intensywność dofinansowania.

Kryteria dochodowe w programie czyste powietrze

Powyżej 1600 zł – od 2019 r. dotacja zawierająca ulgę podatkową

Jak wygląda nabór wniosków do programu?

Nabór wniosków ma być prowadzony w tzw. trybie ciągłym. To oznacza, że przyjmowane wnioski będą na bieżąco rozpatrywane. Dokumenty będą przyjmowane oraz oceniane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski są przyjmowane od 19.09.2018 roku do 31.12.2027 roku.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

1) Forma elektroniczna:

Należy zarejestrować konto w Portalu Beneficjenta – na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wówczas jest możliwość pobrania wniosku w wersji elektronicznej. Interaktywny PDF należy wypełnić i złożyć przez Portal Beneficjenta (konieczna dodatkowa wersja papierowa) lub za pomocą ePUAP – podpis certyfikatem kwalifikowanych albo profilem zaufanym (wymagana tylko wersja elektroniczna). Wybierając tą drogę złożenia wniosku należy pamiętać, aby w postaci elektronicznej załączyć także wszystkie pozostałe wymagane dokumenty.

2) Forma papierowa:

Wniosek i załączniki można złożyć także w wersji papierowej – drogą pocztową lub osobiście w siedzibie lub oddziale WFOŚiGW. Dokumenty należy składać do właściwego terytorialnie WFOŚiGW. W innym przypadku zostaną zwrócone bez rozpatrzenia osobie wnioskującej. Na rozpatrzenie wniosku urząd ma 90 dni.

Jakie dokumenty są wymagane?

Na pierwszym etapie należy przedstawić dokumenty potwierdzający prawo własności budynku oraz osiągane dochody. Kolejny etap, czyli podpisanie umowy, wymaga załączenia m.in. dokumentu stanowiącego zabezpieczenie inwestycji (np. weksel in blanco). Na etapie rozliczenia są wymagane natomiast dokumenty księgowe (np. faktury), wniosek o płatność z protokołem (na konto beneficjenta lub na konto wykonawcy), dokumenty potwierdzające dokonanie płatności (w sytuacji, gdy płatność ma być na konto beneficjenta).

Ile wynosi okres trwałości?

Właściciel czy współwłaściciel budynku, który skorzysta w ramach programu z dotacji czy pożyczki musi zobowiązać się do utrzymania w należytym stanie danych urządzeń przez tzw. okres trwałości. Wynosi on 3 lata i liczony jest od dnia zakończenia realizacji inwestycji. Warto wiedzieć, że w tym okresie możliwa jest wizytacja delegacji Funduszu mająca na celu kontrolę przedsięwzięcia. Sprzedaż nieruchomości w tym okresie jest możliwa, ale w akcie notarialnym musi znaleźć się klauzula zobowiązująca nowego właściciela do zachowania całego okresu trwałości.

Co jeszcze warto wiedzieć o programie Czyste Powietrze?

Budynki istniejące

Istotna data pozwolenia na budowę: do 15.12.2002 i po tej dacie*

Kolektory słoneczne i mikroinstalacji fotowoltaiczne

Dofinansowanie tylko w formie pożyczki

Wymiana źródła ciepła

Dofinansowanie tylko w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej/gazowej

Realizacja przedsięwzięcia

Na podstawie audytu energetycznego lub uproszczonej analizy energetycznej**

W ciągu 2 lat od momentu podpisania umowy o dofinansowanie i nie później niż do końca czerwca 2029 roku

Dofinansowanie można otrzymać na działania, które zostały rozpoczęte nie wcześniej, niż 1 rok przed datą złożenia wniosku

Zakończenie przedsięwzięcia nie może nastąpić przed dniem złożenia wniosku

Protokół końcowy musi potwierdzać datę ukończenia realizacji inwestycji.

Prowadzenie działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym

Udział w programie możliwy, jeśli na prowadzenie działalności nie jest przeznaczone więcej niż 30% powierzchni budynku

Warunki pożyczki

Oprocentowanie

maksymalnie WIBOR 3M+ 70 punktów bazowych, ale minimalnie 2% w skali roku

Okres spłaty

Nie dłużej niż 15 lat

Karencja w spłacie

maksymalnie do chwili ukończenia realizacji inwestycji

*im budynek nowszy, tym mniejsza konieczność czyt. zasadność przeprowadzenia inwestycji
**uproszczona analiza energetyczna znajduje się we wniosku, audyt zlecany firmie